#
search
ฐานข้อมูลงานวิจัย


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเป้าหมายในการมุ่่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับนานาชาติ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีแนวนโยบายในการส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยของ คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีโอกาสและช่องทางการนำผลงานวิจัยออกเผยแพร่สู่สาธารณชนในลักษณะของการนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ สนับสนุนผลงานวิจัยไปจดลิขสิทธิ์ และอนุสิทธิบัตร เพื่อยกระดับคุณภาพผลงานวิจัย ตลอดจนสนับสนุนการเขียนตำราและผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนอีกด้วย


ค้นหางานวิจัย

searchสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปรับปรุง: 27 สิงหาคม 2554