#
วิชาการ


ข้อมูลติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เว็บไซต์
http://www.sci.tu.ac.th

ศูนย์รังสิต
สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 ห้อง 219 อาคาร บรรยายรวม 4 เลขที่ 99 ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์
0-2564-4490 (ศูนย์รังสิต)

แฟ็กซ์
0-2564-4485 (ศูนย์รังสิต)

อีเมล
admin@sci.tu.ac.th
รายชื่อศูนย์วิจัยภายในคณะ
(ข้อมูลไม่ถูกต้อง - ขอชื่อศูนย์วิจัย (ถ้ามี))
รายชื่อบริการภายในคณะ

(ข้อมูลไม่ถูกต้อง - ขอชื่อบริการ สถานที่ เช่น ห้องสมุด ห้องบรรยาย)

ภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


» ข้อมูลทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งโดยประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2529 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2529 ความเป็นมาก่อนที่จะมีการประกาศจัดตั้งคณะฯนั้น สืบเนื่องมาจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2526 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2526 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัตินโยบายทางวิชาการเรื่อง “ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และ “ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์” ภายหลังการประชุมครั้งนั้นมหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบการเรียน การสอนด้านวิทยาศาสตร์ขึ้น ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอโครงการจัดตั้ง “คณะวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา” ต่อคณะอนุกรรมการปรับแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 ช่วงปี พ.ศ. 2528-2529 ซึ่งเป็นอนุกรรมการร่วมระหว่างทบวงมหาวิทยาลัย สำนักพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักการศึกษาแห่งชาติ และ สำนักงาน ก.พ. และเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ในเวลาต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักการการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2527 คณะกรรมการเพื่อพัฒนาการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีการดำเนินงานเกี่ยวพันกับบัณฑิตวิทยาศาสตร์ในขณะนั้นร่วมให้ความเห็นเรื่อง “คุณลักษณะของบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน” เมื่อได้ข้อสรุปแล้วมหาวิทยาลัยฯได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรขึ้นมา 5 ชุด เพื่อพิจารณาร่างรายละเอียดของหลักสูตรทั้งหมด 8 หลักสูตร และหลักสูตรทั้งหมดได้ผ่านการพิจารณาของสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ และสาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของคณะศิลปศาสตร์ คณะกรรมการเพื่อพัฒนาการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ และที่ประชุมคณบดีตามลำดับ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2528 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2528 ในระหว่างที่เสนอขอความเห็นชอบจาก ทบวงมหาวิทยาลัยนั้น ได้ขอเปลี่ยนชื่อจาก คณะวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา มาเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2528 เพื่อความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และหลักสูตรที่จัดทำขึ้น และตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตร

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2528 ภายหลังได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 12 เล่ม 103 ตอนที่ 51

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2529 ความเป็นมาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 สิงหาคม 2526 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติอนุมัตินโยบายทางวิชาการเรื่อง “ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมและการสนับสนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่งตั้ง “คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสนอโครงงานจัดตั้ง “คณะวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา” ต่อคณะกรรมการการปรับแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 (2528-2529)
» ข้อมูลแนะนำหลักสูตรปริญญาตรี
» ข้อมูลแนะนำหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก
» รายละเอียดการรับตรงเบื้องต้น
(รอการกรองข้อมูลที่แนบมาจากทางคณะ)
ปรับปรุง: 27 สิงหาคม 2554