#
วิชาการ


ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยสหวิทยาการ

เว็บไซต์

http://www.ci.tu.ac.th

ศูนย์ท่าพระจันทร์
อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์
0-2613-2854-59

แฟ็กซ์
0-2623- 5250-1

อีเมล
cis@tu.ac.th
รายชื่อศูนย์วิจัยภายในคณะ

• ศูนย์ศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ศูนย์ลำปาง)

รายชื่อบริการภายในคณะ
-
ภาพ


[รอเปลี่ยนเป็น lightbox]
วิทยาลัยสหวิทยาการ


» ข้อมูลทั่วไป
พัฒนาวิทยาลัยสหวิทยาการให้เป็นองค์กรการศึกษา ที่สามารถจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยให้ทั้ง 3  หลักสูตรมีจุดเน้นร่วมกันคือ  ผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ชัดเจนในการจัดการที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์คือ ศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  พฤติกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และศาสตร์ในแนวประยุกต์อื่น ๆ โดยจะต้องมีลักษณะการเรียนการสอนในลักษณะสหวิทยาการ คือมีการเรียนการสอนลักษณะให้เอาองค์ความรู้ดังกล่าวมาโยงใยให้เห็นความเชื่อมโยงไม่ใช่สอนแบบแยกส่วน  ซึ่งลักษณะการเรียนการสอนลักษณะสหวิทยาการนี้จะทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถแบบองค์รวมที่นำไปใช้ประโยชน์จริงได้  และจากความเข้มแข็งในด้านการเรียนการสอนนี้ จะสามารถนำไปพัฒนาใช้เป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัยที่มีคุณภาพต่อไปได้
» ข้อมูลแนะนำหลักสูตรปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ลำปาง โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้แบบองค์รวมที่ทันสมัย  สามารถไปประกอบอาชีพได้ทันทีหลังจบการศึกษาและมีทัศนวิสัยและความสามารถที่จะสามารถศึกษาต่อระดับสูงขึ้นได้ในระดับหนึ่ง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มี 4 วิชาเอก คือ
• สหวิทยาการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงศึกษา
• สหวิทยาการการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม
• สหวิทยาการจีนศึกษา
• สหวิทยาการการจัดการการท่องเที่ยว
» ข้อมูลแนะนำหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก
ปริญญาโท
ระดับมหาบัณฑิต จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ท่าพระจันทร์ โดยในระดับนี้การเรียนการสอนต้องพยายามพัฒนาให้นักศึกษามีความลุ่มลึกในวิธีวิทยามากขึ้น  เนื่องจากเป็นการศึกษาระดับสูง  และจำเป็นต้องสร้างวุฒิภาวะในการศึกษาให้กับนักศึกษาเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองให้มีทักษะในการค้นคว้าวิจัยและประกอบอาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
• สาขาวิชาสตรีศึกษา
ปริญญาเอก
ระดับดุษฎีบัณฑิต เป็นการสร้างผู้มีความรู้ทางวิชาการระดับสูง  มีความรู้  ความสามารถและเป็นเลิศทางวิชาการที่สามารถเข้าใจและจัดการปัญหาหรือปรากฏการณ์ของสังคมได้  รวมทั้งมีศักยภาพที่จะสร้างองค์ความรู้ที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ  อันเป็นองค์ความรู้ที่ขาดแคลนในปัจจุบันและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของประเทศต่อไป

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
• สาขาวิชาสหวิทยาการ
» รายละเอียดการรับตรงเบื้องต้น

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สหวิทยาการสังคมศาสตร์ จะรับสมัครนักเรียน โดยใช้วิธีการรับ 2 ระบบ คือ

 1. ระบบคัดเลือกตรง (จำนวน 75 คน เฉพาะนักเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ)

  คุณสมบัติ

  1.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ ชั้น ม.4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00

  1.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ ชั้น ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00

 2. ระบบ Admission (จำนวน 150 คน รับทั่วประเทศ)

  คุณสมบัติ

  2.1 ผลการเรียนสะสม 6 ภาคการศึกษา (GPAX) 10 %

  2.2 ผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ (GPA) 20 %
  - ภาษาไทย
  - คณิตศาสตร์
  - วิทยาศาสตร์
  - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  - ภาษาต่างประเทศ
  2.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 70 %
  - ภาษาไทย
  - คณิตศาสตร์
  - วิทยาศาสตร์
  - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  - ภาษาต่างประเทศ
ปรับปรุง: 27 สิงหาคม 2554