#
วิชาการ


ข้อมูลติดต่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เว็บไซต์
http://fph.tu.ac.th/

ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

โทรศัพท์
-

แฟ็กซ์
-

อีเมล์
-

รายชื่อศูนย์วิจัยภายในคณะ

-

รายชื่อบริการภายในคณะ

• ศูนย์บริการด้านการศึกษาสำหรับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ

ภาพ


[รอเปลี่ยนเป็น lightbox]
คณะสาธารณสุขศาสตร์


» ข้อมูลทั่วไป

คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์พิเศษแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การทำงาน ความเป็นอยู่ สังคมและเศรษฐกิจการเมืองที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ทางคณะฯ เสนอวิธีการทางนวัตกรรมและมีความยืดหยุ่นในการศึกษาการทำงานวิจัย ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการด้านสาธารณสุข

» ข้อมูลแนะนำหลักสูตรปริญญาตรี
  • หลักสูตรปริญญาตรี
    คณะสาธารณสุขศาสตร์  มี 3 หมวดสาขาวิชาคือ
    1. อนามัยสิ่งแวดล้อม
    2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    3. การส่งเสริมสุขภาพ

» ข้อมูลแนะนำหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก
» รายละเอียดการรับตรงเบื้องต้น

-

ปรับปรุง: 27 สิงหาคม 2554