#
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
» อธิการบดี

ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


» รองอธิการบดี

รศ.ดร. ทวีป ชัยสมภพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รศ. เกศินี วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง
รศ.ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์
รศ. พรชัย ตระกูลวรานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และวิจัย

ผศ.ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา

รศ.ดร. กำพล รุจิวิชชญ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต

รศ.ดร. อุดม รัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์

ผศ.ดร. สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำปาง

รศ.ดร. สมชาย ชคตระการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป


» ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร. โกวิทย์ พวงงาม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์พัทยา
อ. พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ศูนย์ลำปาง
ผศ.ดร. ดนุพันธ์ วิสุวรรณ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา

รศ.ดร. วีรยา ฉิมอ้อย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
ผศ. ชุลีพร เกษโกวิท

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์

ผศ.ดร. ปกป้อง ศรีสนิท

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ดร. สุปรีดี ฤทธิรงค์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

รศ.ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา

ผศ.ดร. ชนัญ ผลประไพ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต

ผศ. วรรณี สำราญเวทย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์

ผศ. สายฝน สุเอียนทรเมธี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำปาง

รศ.ดร. วิโรจน์ บุญญภิญโญ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป

รศ.ดร. สมชาติ โชคชัยธรรม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
รศ.ดร.พอ. ถวัลย์ ฤกษ์งาม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และวิจัย

นาย มนตรี ฐิรโฆไท

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์

อ. อลิษา สหวัชรินทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา

ผศ.ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ


ปรับปรุง: 27 สิงหาคม 2554